Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I disable my extension using the button and it re-enables immediately!

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I wanted to test which addons are causing problems with videos and disabled some, then noticed that they immediately re-enabled, so I started disabling all my addons and now as soon as i disable any extension at all, it immediately re-enables itself, what is going on??

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.