Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox crashes every time I try to open some Websites- image aspire and immediately disrepair and than I see Crash Report

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

Please, Do not post a screenshot ! !

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support +++++++++++++++++++++++++++ If you can't get Firefox to open, you will have to do this the hard way. https://support.mozilla.org/en-US/kb/mozillacrashreporter

Open the file browser / explorer on your computer. Note: You may have to enable Show Hidden Folders / Files. Enter this in the address bar;

Windows: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win 7/Vista: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win XP/2000: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win 10: Press <Windows> + R on the keyboard. A Run dialog will open. In the Run dialog, type %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted <Enter>


Mac OS: /Users/<username>/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/submitted Linux: /home/<username>/.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted

Copy the most Recent 5-7 File Names in the folder. Press the Reply button. Now go to the reply box and paste them in.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.