Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cant make firefox default browser

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

My desktop computer has somehow lost all its settings. Not sure we properly backed everything up. If that is bad enough I cant make Mozilla Firefox my default browser. I click on the options setting (upper right) then make Firefox the default, then go to "Default Apps" under the computer main settings, Firefox does not show up as an option.

If this makes any difference I also have Microsoft Edge (new version) installed, and so Microsoft Edge and Google Chrome show up as options but not Mozilla. Additionally, every time I restart my computer I have to log back into Mozilla and have lost all my settings!

How do I make it so that Mozilla shows up as an option to choose as my default browser, and configure it so I dont have to log in each time and lose my settings?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.