Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Make new tabs from links retain history from parent tab

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm trying to resurrect a feature from the good old Tab Utilities days. Is there any addon or about:config setting that will let new tabs from links retain the history from the parent tab?

Thanks in advance...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I'm not sure exactly what you mean. Let's say I'm in tab 1 and it has some "Back button" history. Then I open a link in the page in tab 1 in new tab 2. You want tab 2 to have the same Back button history as if you had opened the link in tab 1?

I can't think of a way to do that, exactly. I think the closest thing would be to duplicate tab 1 to a new tab 2 before opening the link (for example, right-click the tab for tab 1 on the tab bar, then click Duplicate Tab).

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.