Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Text Encoding default

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I want to change text encoding so it defaults to Unicode. If I use the [alt] key then the View tab I can change it from Western but it reverts back after closing the page. Sometimes that does not work because the Text Encoding option in the View tab is greyed out. The About Firefox window says I am up to date with 83.0 (64bit).

I want to change text encoding so it defaults to Unicode. If I use the [alt] key then the View tab I can change it from Western but it reverts back after closing the page. Sometimes that does not work because the Text Encoding option in the View tab is greyed out. The About Firefox window says I am up to date with 83.0 (64bit).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

The fallback is not user-configurable. If it was and Web authors configured it, they would end up publishing content that would rely on their own configuration and wouldn't work for others.