Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 83 will not open local webserver site - other browsers will

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gabhan

more options

Since updating to Firefox 83 today, Firefox will not open my local webserver by name (anfield). I can ping the name of the server and it resolves fine. And the site opens correctly in Microsoft Edge. But Firefox just says 'Hmm. We’re having trouble finding that site. We can’t connect to the server at anfield.' Interestingly, I can open the website using it's IP address, but all my shortcuts to my development sites are on this webserver by name (anfield). Why is Firefox unable to resolve the name?

Giải pháp được chọn

interestingly, adding .local works. And changing the network.dns.dns_query_single_label to false, also works without adding the .local. Cheers

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I should add that I'm using Windows 10 and Firefox 83.0 (64-bit)

Hữu ích?

more options

hi, can you try to add ".local" at the end of the server name and see if you can connect then?

Hữu ích?

more options

You also could try this preference flip, which rolls back a change to how Firefox queries Windows DNS:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste dns_ and pause while the list is filtered

(3) Double-click the network.dns.dns_query_single_label preference to switch the value from true to false

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. Source: bug 1677806.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

interestingly, adding .local works. And changing the network.dns.dns_query_single_label to false, also works without adding the .local. Cheers

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.