Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Archiving Controls & Options

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Is it possible to archive (& subsequenlly restore) customised controld &option?

If it is, how do I do it?

Curently Running v83.0

Giải pháp được chọn

Everything is stored in the profile folder except for temporary data.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What is a controld?


Back up and restore information in Firefox profiles {web link} I use an add-on that makes backups of my user profile, Just In Case. Unfortunately, it is not compatible with the current Firefox.

Every now and then, open the profile folder and create a copy of the current profile as is to another location on your hard drive. This way you will have a backup.

If you do this each day, you will not lose much data. This should be done with Firefox Closed.

Note: In case you need to restore from these backups, you may need to overwrite old or corrupted files.

Hữu ích?

more options

Thank you for response.

I've viewed the link you provided and everything appears straightforward. However, and to be more specific, does backing up the profile save all my configured options?

'Controld' is a typo for 'Controls'

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Everything is stored in the profile folder except for temporary data.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.