Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cant turn off auto credit card fill

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I've unchecked the box for auto credit card fill. I don't know how it got turned on, and now I cant get rid of it!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What is in here? See screenshot

more options

Not sure if its completely solved, but I appreciate the help

more options

Did you check this section in your browser?