Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
more options

Hello, we have web application installed in internal network. We are using it for many years and we are installing upgrades and security updates (It is not public application so I can't give you the name). It have possibility to generate certificate request and import signed certificate so we are doing this for many years, with success. We have local Certificate Authority and of course, root and intermediate certificates are imported in FF cert store. After last App and FF update I'm receiving Security Warning (screen shots uploaded). This appears in several FF versions. Same app is 'secure' in Chrome and IE (screen shot from Chrome). How can I solve this problem?

Thanks in advance. Miodrag

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.