Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am not able to compile the firefox esr 78 on windows 7 64bit

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

I managed to compile firefox on linux ubuntu but did not generate the executables for windows.

Then I started configuring on windows, but I believe the problem is with the Visual Studio version, I installed the latest version of VS 2019, then I found that it doesn't work, because VS 2019 now requires the "C" compiler version 10, and mozbuild uses version 9.

I ended up discovering in other documentation that I have to use visual studio 2017, but I installed VS 2017 version 15.9.29, however it gives error in the compilation.

I found in other documentation that I must use VS 2017 version 15.8, but this version is not available for download.

Can anyone help me what I have to do to be able to compile it?

I managed to compile firefox on linux ubuntu but did not generate the executables for windows. Then I started configuring on windows, but I believe the problem is with the Visual Studio version, I installed the latest version of VS 2019, then I found that it doesn't work, because VS 2019 now requires the "C" compiler version 10, and mozbuild uses version 9. I ended up discovering in other documentation that I have to use visual studio 2017, but I installed VS 2017 version 15.9.29, however it gives error in the compilation. I found in other documentation that I must use VS 2017 version 15.8, but this version is not available for download. Can anyone help me what I have to do to be able to compile it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình