Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remember the decision to share my entire screen on app like gMeet ?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
more options

Every time I need to share my entire screen on Google Meet (or any other similar app) I'm always asked if I want to share a single window or full screen. But if I try to remember the decision to always share my full screen, Firefox tells me "Firefox can not allow permanent access to your screen". Is there a way to let Firefox allow me to remember the decision forever? Thanks

Every time I need to share my entire screen on Google Meet (or any other similar app) I'm always asked if I want to share a single window or full screen. But if I try to remember the decision to always share my full screen, Firefox tells me "'''Firefox can not allow permanent access to your screen'''". Is there a way to let Firefox allow me to remember the decision forever? Thanks