Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't print "selections only" on my Linux Mint 20. what can I do?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sergei Aleinikov

more options

I asked the same question on my Linux Mint Forum page, but still struggling with solution.

I cannot print selected text only, there is no option for that.

Kernel: 5.4.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.7 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

[SOLVED] installed Firefox 83.0 (64-bit)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

[SOLVED] installed Firefox 83.0 (64-bit)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.