Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Force installed addon shows permission popup on adding matches.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

I have force installed a firefox addon my adding entries in the following location in a resgitry- Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\Extensions\Install (extension path) Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\Extensions\Locked (extension-id)

The extension was installed successfully. But when I add more matches and update the extension it shows a popup asking the user to allow for the newly added permision. Is this expected behaviour. I am asking this since in case of chrome these popups don't appear for force installed extensions even after adding new matches. Can I make any more changes in policies to fix this?

I have force installed a firefox addon my adding entries in the following location in a resgitry- Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\Extensions\Install (extension path) Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\Extensions\Locked (extension-id) The extension was installed successfully. But when I add more matches and update the extension it shows a popup asking the user to allow for the newly added permision. Is this expected behaviour. I am asking this since in case of chrome these popups don't appear for force installed extensions even after adding new matches. Can I make any more changes in policies to fix this?