Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to put tabs under adress bar?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to put tabs under adress bar like on this screenshot? (I'm using Windows 10)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

See my reply in this thread for code in userChrome.css.


It is not that difficult to create userChrome.css if you have never used it.

The first step is to open the "Help -> Troubleshooting Information" page and find the button to access the profile folder.

You can find this button under the "Application Basics" section as "Profile Folder -> Open Folder". If you click this button then you open the profile folder in the Windows File Explorer. You need to create a folder with the name chrome in this folder (name is all lowercase). In the chrome folder you need to create a plain text file with the name userChrome.css (name is case sensitive). In this userChrome.css text file you paste the text posted. On Mac you can use the TextEdit utility to create the userChrome.css file as a plain text file.

In Windows saving the file is usually the only time things get more complicated because Windows can silently add a .txt file extension and you end up with a file named userChrome.css.txt. To avoid this you need to make sure to select "All files" in the dialog to save the file in the text editor using "Save File as".

You need to close (Quit/Exit) and restart Firefox when you create or modify the userChrome.css file.

See also:

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

  • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true

See:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See my reply in this thread for code in userChrome.css.


It is not that difficult to create userChrome.css if you have never used it.

The first step is to open the "Help -> Troubleshooting Information" page and find the button to access the profile folder.

You can find this button under the "Application Basics" section as "Profile Folder -> Open Folder". If you click this button then you open the profile folder in the Windows File Explorer. You need to create a folder with the name chrome in this folder (name is all lowercase). In the chrome folder you need to create a plain text file with the name userChrome.css (name is case sensitive). In this userChrome.css text file you paste the text posted. On Mac you can use the TextEdit utility to create the userChrome.css file as a plain text file.

In Windows saving the file is usually the only time things get more complicated because Windows can silently add a .txt file extension and you end up with a file named userChrome.css.txt. To avoid this you need to make sure to select "All files" in the dialog to save the file in the text editor using "Save File as".

You need to close (Quit/Exit) and restart Firefox when you create or modify the userChrome.css file.

See also:

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

  • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true

See:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.