Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to edit or delete cookies in version 52? - still running Vista

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to edit or delete cookies in version 52? - still running Vista.

Menu does not match the one mentioned in Help.

How to edit or delete cookies in version 52? - still running Vista. Menu does not match the one mentioned in Help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can do this via "Options/Preferences -> Privacy".