Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

You must log in to this network before you fan access the internet. ???? Big Sur

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1421 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

You must log in to this network before you fan access the internet.  ???? Big Sur. I can't access Firefox, but I can access Safari and Chrome.

You must log in to this network before you fan access the internet. ???? Big Sur. I can't access Firefox, but I can access Safari and Chrome.

Giải pháp được chọn

This is about network detection done by Firefox on startup. See Network Detection:

You can set network.captive-portal-service.enabled = false on the about:config page to disable this feature.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This is about network detection done by Firefox on startup. See Network Detection:

You can set network.captive-portal-service.enabled = false on the about:config page to disable this feature.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".