Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How Do I remove Bing?

more options

How Do I Remove Microsoft "Bing" Forever?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi jam, you should not be forced to use Bing, your choice of default search engine should be retained.

After you switch the default search engine setting to your preferred search engine on the Options page -- see Change your default search settings in Firefox -- what happens:

  • it works until the next time you exit/restart Firefox
  • it works for a while and then changes back to Bing
  • it can't be changed
  • it doesn't matter what it says, you always get your results on Bing

That will help in identifying next steps.