Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

you must log in to this network before you can access the internet

  • 5 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1633 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi everyone,

I have this message that appears on every web page but my connection is fine: "you must log in to this network before you can access the internet". It appeared I don't know how (maybe after using my VPN?) and I can't get rid of it. Any idea?

In advance, thanks a lot.

Giải pháp được chọn

Hi, type about:config into the address bar, press Enter and accept any warning, then copy and paste the following into the search box network.captive-portal-service.enabled Now on the search result, click the Toggle button at the right-hand end to change from True to False. You may need to restart Firefox to implement the change. More - see under the Network Detection heading in How to stop Firefox from making automatic connections.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, type about:config into the address bar, press Enter and accept any warning, then copy and paste the following into the search box network.captive-portal-service.enabled Now on the search result, click the Toggle button at the right-hand end to change from True to False. You may need to restart Firefox to implement the change. More - see under the Network Detection heading in How to stop Firefox from making automatic connections.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Hữu ích?

more options

Perfect! Thank you so much

Hữu ích?

more options

This worked for me. Wonder why it just started happening in the last few days?

Hữu ích?

more options

It's been around 3 years before I found out this solution, PERFECT... Thank you

Hữu ích?

more options

See also comment 32:

  • Bug 1666072 - "you must log in to this network before you can access the internet"

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.