Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Opening Files

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When I click on files or links in Firefox, the application gives me a long URL but does not open the file. This is a big nuisance. I want the content to open. CB

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can you provide a screenshot of the issue and steps to replicate the issue?

more options

cbraxton said

. . . the application gives me a long URL but does not open the file.

What is the URL?