Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Full screen mode not working

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1087 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zoro.axa

more options

For past few days browser fails to go into full screen mode properly. Tabs and url input section remain in sight. Screen mode is toggled with F11 or via menu bar, zoom. Previously it was working?

For past few days browser fails to go into full screen mode properly. Tabs and url input section remain in sight. Screen mode is toggled with F11 or via menu bar, zoom. Previously it was working?

Giải pháp được chọn

Is Auto-hide for the toolbars still enabled ?

You can right click in the toolbar area and make sure that "Hide Toolbars" still has a tick.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Is Auto-hide for the toolbars still enabled ?

You can right click in the toolbar area and make sure that "Hide Toolbars" still has a tick.

more options

browser.fullscreen.autohide was set to false. Switched it to true, fixed it.

It worked before & dont know what caused it to reset to false except maybe one of the many ff updates?

Thanks for the reply.

more options

Videos do not show "enlarge", "sound" boxe,. etc.

Do not know where I am on screen.

Help?