Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Bppkmarks

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi f.ballard

more options

Recently, my Win7 PC failed. I was running the latest Firefox as default browser. Fortunately the C: drive was unharmed in the failure and all data was intact. Unfortunately, after a recent reload of Norton I overlooked including Firefox in the backup data set. My new computer is Win10 (bleagh) with the most current version of Firefox as default browser. What files on the Win7 C: drive contain my bookmarks and how do I get the Win10 version of Firefox to import them?

Giải pháp được chọn

Wow, even though that thread is 7 years old, the path you need to find on the old disk hasn't changed. :-)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Wow, even though that thread is 7 years old, the path you need to find on the old disk hasn't changed. :-)

Hữu ích?

more options

Yeah, did it work for you?

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

Yeah, did it work for you?

Oh, I'm just a passerby. Hopefully f.ballard will report back.

Hữu ích?

more options

Thanks to both jonzn4SUSE and jscher2000 I was able to recover all my previous bookmarks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.