Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Java script web page will not print to a PDF file using DoPDF7.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

NOWData - NOAA Online Weather Data at http://nowdata.rcc-acis.org/eax/ contains a web page that has a Java Script. When I click on a weather station, and click OK, then try to print to a PDF file using DoPDF7, a save as window opens up, but quickly closes, before I can do anything. I had to use IE to do wanted to do.

NOWData - NOAA Online Weather Data at http://nowdata.rcc-acis.org/eax/ contains a web page that has a Java Script. When I click on a weather station, and click OK, then try to print to a PDF file using DoPDF7, a save as window opens up, but quickly closes, before I can do anything. I had to use IE to do wanted to do.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi wworonick. This forum is for support in using Firefox. Could you create an account on https://bugzilla.mozilla.org/ and report this issue there so that the developers can investigate?