Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error on Kali Linux NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 253 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello to all when i open firefox in kali linux it shows me this error that i can't find on the net and i can't fix it. Please anyone know what it is? NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY Thanks Fabrizio

Giải pháp được chọn

This might be outdated.

NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY indicates that the server initiates a HTTP/2 connection, but Firefox detects an invalid TLS configuration in the server response (server negotiated HTTP/2 with blacklisted cipher suites). This is likely not an issue with the certificate, but this is a problem with the server setup and there are invalid cipher suites for HTTP/2 claimed (INADEQUATE_SECURITY).

http://httpwg.org/specs/rfc7540.html#TLSUsage There might also be other software that acts as a MITM and is interfering. When HTTP/2 is enabled and used then the requirements are much stricter than with HTTP/1.1 You can get the NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY error message in case the server isn't configured properly.

A workaround to fix this ANNOYING issue is; network.http.spdy.enabled.http2 = false in about:config

Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the I Accept the Risk button. At the top of the screen is a search bar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This might be outdated.

NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY indicates that the server initiates a HTTP/2 connection, but Firefox detects an invalid TLS configuration in the server response (server negotiated HTTP/2 with blacklisted cipher suites). This is likely not an issue with the certificate, but this is a problem with the server setup and there are invalid cipher suites for HTTP/2 claimed (INADEQUATE_SECURITY).

http://httpwg.org/specs/rfc7540.html#TLSUsage There might also be other software that acts as a MITM and is interfering. When HTTP/2 is enabled and used then the requirements are much stricter than with HTTP/1.1 You can get the NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY error message in case the server isn't configured properly.

A workaround to fix this ANNOYING issue is; network.http.spdy.enabled.http2 = false in about:config

Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the I Accept the Risk button. At the top of the screen is a search bar.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.