Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox browser works intermittantly

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi huyness

more options

Hi, I have used Firefox on my desktop pc using Windows o/s many years with minimal problem. Last few weeks Firefox operating strangely. Starts off fine then after opening a few tabs will not open others. Seems to be searching for new url but no show. When I close it down to re-open fresh a pop-up box appears with option 'close firefox'. Only when selected will firefox re-open. That then works fine for a few tabs then will not open after that. I have tried Refresh, Restart without add-ins, Safe mode. None have removed the problem. I have thought about Uninstall then reinstall a 'clean' firefox, but worried about losing all my data. The problem seems to have started a few weeks back after a Windows 10 update but I am not sure about that. Any help gratefully received. Thanks.

Giải pháp được chọn

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Hữu ích?

more options

Thank you FredMcD for this magic! Seems to be working at the moment. It was driving me mad!!

Hữu ích?

more options

As a test, disable your protection programs.

Hữu ích?

more options

i have this problem with my new mac mini running big sur 11.01. firefox wil just stop working for no reasons and my downloads just stop. when i quit firefox, it hangs and i have to force quit it. i disabled all add-ons and the problem continues. my internet works fine, safari does not have this issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.