Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't update firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have windows 7 and am unable to update firefox. Chase bank will not respond to older version. Firefox has not updated automatically and I can't update it myself

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

more options

Your troubleshooting information shows Firefox 52 on Windows XP and Firefox 52.9.0 is the last version for this platform Current Firefox releases require Windows 7 and newer. Users on Windows XP and Vista have been moved to the Firefox 52 ESR version.

Did you use another computer or are you really on Windows XP ?

Check that you do not run Firefox in compatibility mode. You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.