Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error Message ONLY with Firefox browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

(Access Denied You don't have permission to access "http://www.costco.com/" on this server.

Reference #18.a7f00f17.1604805009.3a9c2ba )

That an error message I receive when trying to access www.costo.com on Firefox.

Earlier posts (2017) suggested this is a VPN problem. Disable the VPN and Cosco, com comes up. Well I use a VPN for security and I don't want to disable it to shop at Costco. I don't have that problem with Opera or Chrome, so it must be a Firefox problem. I like Firefox and prefer to use it, but this problem is disappointing. I'm surprised that no one involved with Firefox has solved it yet (no disrespect to the volunteers who spend many hours trying to fix things). It must be a tricky problem. Any ideas other than disabling my VPN. That's not going to happen.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.