Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Zotero - How to get it to work with FF bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Some people recommended here using Zotero in order to keep the functionality of the "Description" field in bookmarks which was taken away after v. 62. Unfortunately a) There is zero information here on actually using it and achieving any sort of acceptable results re: bookmarks, and b) It's complicated and it doesn't even import the bookmarks file.

I installed Zotero v 5. Have to also install Zotero for Firefox extension. This is hidden in documentation (one or the other does basically nothing, have to install both). I tried to import FF bookmarks.html, it proceeded to use 50% of CPU resources, memory used by the program went up to 800 MB, and after 15 minutes the import bar was at 0%. I tried to import the bookmarks.json file, it doesn't support it.

Any suggestions?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.