Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Transfer key4.db, logins.json to new install not working.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello.

backed up an Ubuntu repository version of Mozilla firefox that was working and then did a new install of firefox from Mozilla repository.

Migrated bookmarks. Followed instructions to migrate passwords - copy over key4.db and logins.json to new install - but the new install does not prompt for passwords and when I look at the settings there are no saved passwords showing.

What's the preferred method to move over auto logins and passwords?

Giải pháp được chọn

This issue with passwords developed when I uninstalled the Ubuntu package of firefox and then downloaded and installed the mozilla version of firefox. There were a number of issues, the most troublesome being how to create a "favorites" link for this version. That plus other password issues had me uninstall the mozilla package and go back to the Ubuntu version, and that's how I solved this problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can set signon.debug = true on the about:config page and check the browser console for logins related messages when you start Firefox. Do not forget to reset the pref after you are done troubleshooting.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

This issue with passwords developed when I uninstalled the Ubuntu package of firefox and then downloaded and installed the mozilla version of firefox. There were a number of issues, the most troublesome being how to create a "favorites" link for this version. That plus other password issues had me uninstall the mozilla package and go back to the Ubuntu version, and that's how I solved this problem.

Hữu ích?

more options

Current Firefox releases allow to export logins (79+; 78 needs a userContent.css hack) and import logins (80+; may need a pref flip) as CSV file. That should make it possible to workaround issues like with an incompatible key file.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.