Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

accessing a website, I go through several levels of menus, and then it stalls, and will not land on the next level

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to change the password of my website. I am at the server site, I go through several levels, I choose the next level which will take me to the "change password" level, and the little symbol just spins, and will not advance to this last level. what is causing this? The browser? the OS? something else?

Thank you for your help!

I am trying to change the password of my website. I am at the server site, I go through several levels, I choose the next level which will take me to the "change password" level, and the little symbol just spins, and will not advance to this last level. what is causing this? The browser? the OS? something else? Thank you for your help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop