Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox can't download from google drive if the file size is exceed for scanning virus

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 72 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox can't download from google drive if the file size is exceed for scanning virus, I tried to refresh it many time and close all add-ons, but I still can't download them, I tried another browsers and there are no problem, Please fix this issue as soon as possible, thankyou.

Video: https://cutt.ly/Firefox-Google-Drive-Issue

Firefox can't download from google drive if the file size is exceed for scanning virus, I tried to refresh it many time and close all add-ons, but I still can't download them, I tried another browsers and there are no problem, Please fix this issue as soon as possible, thankyou. Video: https://cutt.ly/Firefox-Google-Drive-Issue

Giải pháp được chọn

Did you make sure that your Kaspersky security software isn't blocking the downloads ?

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support to see if that has effect.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Did you make sure that your Kaspersky security software isn't blocking the downloads ?

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support to see if that has effect.