Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is bookmark file on Mozilla Firefox for Windows 10

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 341 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hi Support!

Where is the bookmark file for Mozilla Firefox for Windows 10? I'd like to make a backup of it.

Thanks so much for your help!

ToSt

Giải pháp được chọn

Hi ToSt, bookmarks are stored together with history in a database file named places.sqlite in your currently active Firefox profile folder. To find that folder:

To back up ONLY bookmarks, you could use one of these methods:

Either way, site icons aren't included. When you restore, those will be missing, and will be stored again as you visit the sites.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi ToSt, bookmarks are stored together with history in a database file named places.sqlite in your currently active Firefox profile folder. To find that folder:

To back up ONLY bookmarks, you could use one of these methods:

Either way, site icons aren't included. When you restore, those will be missing, and will be stored again as you visit the sites.

Hữu ích?

more options

I marked it solved, but couldn't find a place to rate you. I would give you 5 stars if you tell me where I would find that. Thanks so much for your help!!

Hữu ích?

more options

We don't have ratings here, but thank you for the thought!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.