Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change Default Mouse Shortcuts

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I recently switched from Chrome to Firefox. I have a Logitech - G502 Hero gaming mouse that, when used with Chrome, automatically mapped 2 buttons on it to Page Back and Page Forward. In Firefox, those buttons now invariably start the locked scrolling function.

Is there a way to change the mouse shortcuts so they function like they did in Chrome?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.