Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Just downloaded FF with all prompts and other copy in some unknown language how do I get back to English?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I downloaded FF all prompts and pull down menus are in some other what appears to be a Polynessian language, how do I get them back to English? When I do searches they are in English but anything to do with FF operation are in this very foreign, undesipherable language. Help!

When I downloaded FF all prompts and pull down menus are in some other what appears to be a Polynessian language, how do I get them back to English? When I do searches they are in English but anything to do with FF operation are in this very foreign, undesipherable language. Help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

The System Details list shows that you use Firefox 52 on Windows Vista ?

Is this correct ?

Firefox 52.9.0 is the last version for Windows Vista, so you won't be able to use newer versions.

If the Firefox user interface (toolbars) is in the wrong language or if you want to change the current language then download Firefox in the language of your choice.

Firefox releases on the Mozilla CDN server: