Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost all my emails and folders

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Geoff

more options

Hi, this morning all my outlook emails, folders and list of 'people' have all gone, nothing is in 'Archive' and don't know if anybody is trying to contact me, I'm not happy at all, please help me get them all back. Thank you. Geoff.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hope it helps!

'''Recover email that's been removed from your Deleted Items folder'''

1. In the left pane, select the Deleted Items folder. 2. At the top of the message list, select Recover items deleted from this folder. 3. Select the items you want to recover, and select Restore. Notes: You can only select all if all messages are visible.

Được chỉnh sửa bởi Vikas Singh vào

Hữu ích?

more options

I'm sorry this still doesn't work. Geoff.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.