Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Weird format Issue at Download PDF files in update browser in Mac

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Hi Firefox users, is a pleasure contact with you.

The reason I write you, is because I have a weird situation:

In my work I develop web sites. Then, I have a certain pages that uses Crystal Reports. Recently, I use the Mozilla Firefox to use that web site.

All was fine, but weeks ago, a user tolds me, that when download a pdf file from the website, the extension of that file is not PDF.

I try to update the browser to the new version, but dosent´t work. Then I had to download again Mozilla Firefox, and then finally works.

Then the download works perfectly...but then the user told me again that the issue appears.

I check again, and I see when there is an update in the browser, tha file extension is changed.

My question is: Is there a form to avoid or solve that issue? The equipment is a MAC. That issue only appears in the MAC and in Firefox (in other browsers and in Windows works fine).

If it helps something, that PDF file is downloaded by Crystal Reports.

Thank you so much, have a nice day.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.