Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to bookmark all open tabs to a new folder?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8844 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is there a way to bookmark all open tabs to a new folder?

Giải pháp được chọn

Hi

Are you familiar with the Firefox feature to bookmark all open tabs ?

To bookmark all open tabs at once: Right-click on any of the tabs, choose Select All Tabs from the context menu, then right-click on any tab and select Bookmark Tabs…. Give the new bookmarks folder a name and choose which folder to store it in. Click Add Bookmarks to finish.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

Are you familiar with the Firefox feature to bookmark all open tabs ?

To bookmark all open tabs at once: Right-click on any of the tabs, choose Select All Tabs from the context menu, then right-click on any tab and select Bookmark Tabs…. Give the new bookmarks folder a name and choose which folder to store it in. Click Add Bookmarks to finish.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào