Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What happened to the Download Icon Arrow for the FF Toolbar?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 63 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

What happened to the Download Icon Arrow for the FF Toolbar? It is missing from my toolbar and not available in Customize. I have a blank space where the where the icon used to be. I can click on that space and the downloads will show, but the icon is not there. If I go to Customize to drag it to the toolbar, the Download Arrow is not there either.

What happened to the Download Icon Arrow for the FF Toolbar? It is missing from my toolbar and not available in Customize. I have a blank space where the where the icon used to be. I can click on that space and the downloads will show, but the icon is not there. If I go to Customize to drag it to the toolbar, the Download Arrow is not there either.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox auto-hides the Downloads button on the Navigation Toolbar by default. The Download button should appear on the Navigation Toolbar once you open the Customize window. If you do not see the Download icon then click the Restore Defaults button to reset the layout in case you previously have moved this button. Once you see the Download button in customize mode then left-click this button to see the current Auto-hide state and toggle its setting.