Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks not found

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ezkilz

more options

Hi, While browsing, I bookmarked some websites. Then I deleted some of them while I am still browsing. Now when I try to restore them, only few of them was restored.

Please, can you help me restoring the remaining bookmarks.

Thank you,

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello,

Sorry to hear about that. First, Firefox automatically creates backups of your bookmarks, which can be helpful if your bookmarks are lost or missing.

Click the Bookmarks button Bookmarks-29 (or New Fx Menu > Bookmarks) and select Show All Bookmarks. At the top of the Library window, click on Import and Backup and select Restore. Click the date of the bookmark backup you want to recover. In the new window that appears, click OK. Your bookmarks from the selected date should now be restored.

https://support.mozilla.org/bm/questions/1027158#:~:text=First%2C%20Firefox%20automatically%20creates%20backups,bookmarks%20are%20lost%20or%20missing.&text=%3E%20Bookmarks)%20and%20select%20Show%20All,and%20Backup%20and%20select%20Restore.&text=Your%20bookmarks%20from%20the%20selected%20date%20should%20now%20be%20restored.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.