Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recovering deleted bookmarks folder

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I inadvertently deleted my entire folder of bookmarks---hundreds and hundreds of sites I need for work and school! Is there anyway to recover it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you notice you lost bookmarks or accidentally deleted bookmark(s) and you haven't closed Firefox yet then you can use "Organize -> Undo" in the bookmarks manager (Bookmarks -> Show All Bookmarks) to undo this action and restore bookmark(s) you deleted accidentally or otherwise lost/misplaced. You may have to use Undo more than once (Firefox keeps a full undo stack of changes to bookmarks for the current session). Otherwise you can consider to restore the bookmarks from a JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup -> Restore

This will replace all current bookmarks and you lose bookmarks that were added since that backup was created, so you may want to create an HTML backup on beforehand.

The name of an automatically created JSON bookmarks backup in the bookmarkbackups folder includes a total item count (folders and separators included) and an hash value to prevent saving the same backup more than once. You also see this count in the Restore menu drop-down list.

  • bookmarks-YYYY-MM-DD_<item count>_<hash>.jsonlz4.

On Mac you only have three icons on the toolbar in the Library and no text to easily identify their purpose. In the Bookmarks Manager (Library) there is a toolbar with the Back and Forward button and three other buttons (Organize, Views, Import & Backup). If you hover a button then you should see a descriptive tooltip text.

  • first button (cogwheel ): Organize (Organize your bookmarks)
  • second button (): Views (Change your view)
  • third button (up/down arrow ): Import & Backup (Import and backup your bookmarks)

https://hg.mozilla.org/releases/mozilla-release/file/tip/toolkit/themes/shared/icons/settings.svg

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.