Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

preserving tabs and bookmarks when restarting Macbook Pro.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Even though I choose the option to reopen firefox and existing tabs when I restart my Macbook Pro, Firefox disappears completely from my computer & I have to use google to find and restart it & then sync to my iphone.

How can I avoid this

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.