Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When the sound is adjusted in win10, there is a black box with Firefox firefox.exe

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 479992714

more options

When the sound is adjusted in win10, there is a black box with Firefox firefox.exe See attached picture

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This is related to the new integration with media keys on the keyboard. Probably Firefox was playing audio recently. I'm not sure how long Windows remains integrated with Firefox, whether that ends when you close that tab or not until you exit Firefox.

If you aren't interested in using media keys to manage audio in Firefox, you can disable the integration this way:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste mediakeys and pause while the list is filtered

(3) Double-click the media.hardwaremediakeys.enabled preference to switch the value from true to false

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This is related to the new integration with media keys on the keyboard. Probably Firefox was playing audio recently. I'm not sure how long Windows remains integrated with Firefox, whether that ends when you close that tab or not until you exit Firefox.

If you aren't interested in using media keys to manage audio in Firefox, you can disable the integration this way:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste mediakeys and pause while the list is filtered

(3) Double-click the media.hardwaremediakeys.enabled preference to switch the value from true to false

Hữu ích?

more options

that’s already done,thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.