Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

block Google and youtube

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Václav Trpišovský

more options

Hi,

Is there a way of completely blocking Google and only allowing them to snoop on an ad-hoc basis? I would like to be prompted every time Google wants to sneak in with a yes/no.

I regularly purge cookies and notice Google are regularly setting cookies on my computer despite my not using Google or Youtube. I want total control over this company's intrusion into my privacy. I only use firefox/Duckduckgo when online.

Thank you

Michael

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try installing an open-source (thus hopefully independent) tracking-blocking extension (search for one and choose which one suits your needs) and blacklist all Google's domains. If a site stops working with Google blocking, open the site and disable the extension in a private window on a VPN so no permanent trace remains on your computer or elsewhere.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.