Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Citicard virtual account launcher

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

The Citicard virtual account launcher has stopped working in firefox. It used to work. A note has always said to disable popup blockers before launching, but I didn't need to do so in the past. I have now specifically allowed popups for https://online.citi.com, which is the page containing the launch button, but this doesn't help. I can see the launch button change color when I move over it and click, but nothing happens. I also temporarily unchecked the Block popup windows option, but that didn't work either. This popup applet works in Edge, but I'd rather use Firefox. Any help would be appreciated.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.