Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accidentally disabled the "link has been blocked" warning banner?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

originally, whenever i clicked on a link a big yellow banner would appear at the top of my browser and say something like "link as been blocked" or "___ has tried to open a link" with options for opening the link/allow links from this website/etc. i accidentally clicked the "do not show this when blocking links" option and now it no longer shows up. i would like to know how to bring it back since i cannot find it in the options menu. please help?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.