Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube error: "An error occurred. Please try again later. (Playback ID: uFCV2ClQxLQMYdFX)"

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 246 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Youtube was working fine but now it gives me the error message "An error occurred. Please try again later. (Playback ID: uFCV2ClQxLQMYdFX)"

I cleared cache, refreshed the browser, restarted, disabled ublock and logged out of my YT account. Still doesn't seem to work.

Youtube works fine on other browsers like edge and chrome.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

I uninstalled flash and now it is working fine, thanks

Hữu ích?

more options

You can also set Flash to "Never Activate" instead of uninstalling in case you still may need it.

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.