Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

u2f devices do not work with firefox 82.x. In much earlier versions it was!

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I cannot use my u2f stick * with Firefox 82.x. Nothing happens (no Windows 10 message) - although "security.webauth.u2f" is set to true in the config. Tested with various productive but also test sites. *) Nitrokey FIDO U2F

With Google Chrome, however, everything works perfectly. What to do - besides switching to the Chrome browser, where I've been used to Firefox for many years?

Regards, Kallle

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.