Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Icon Replaced with generic every time Firefox updates in Windows 10.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

The last three times Firefox updated, the Fox icon on the Windows 10 task bar was replaced by a generic one. To restore the Fox icon, the generic one has to be unpinned, but that deactivates it and does not remove it. Then, selecting the generic icon results in a missing item error message and the error box has a selection to remove it. Then a new shortcut needs to be created from the Firefox exe file in the Program Folder and dragged to the task bar. Any idea what is happening and why, and preferably how to prevent it?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.