Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Control audio or video with keyboard - disable

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wadebishop1

more options

How do I disable keyboard control of audio or video within Firefox (windows)?

Giải pháp được chọn

Aaaaand found the solution...

search about:config in the URL bar. Then search media.hardwaremediakeys.enabled. Toggle this to false.

You then need to restart Firefox.

Hope this helps someone else who wants to use keyboard play/pause solely for iTunes, Spotify, or other apps other than Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Aaaaand found the solution...

search about:config in the URL bar. Then search media.hardwaremediakeys.enabled. Toggle this to false.

You then need to restart Firefox.

Hope this helps someone else who wants to use keyboard play/pause solely for iTunes, Spotify, or other apps other than Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.