Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Only Firefox desktop browser has: Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

The Firefox desktop browser is the only one that give me this error Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE I am on a MAC OS using latest version of Mozilla Firefox desktop browser: 82.0.1 (64-bit) Incognito mode, cleared everything, reinstalled the browser and still got the same error. Talked with GoDaddy support and they told me everything is ok on their side. What is going on? Why: Safari, Chrome, Opera, Firefox Mobile (iOS) and so on have no problem loading my pages, but Firefox desktop has?

I looked on my GoDaddy hosting cPanel and the SSL are correctly generated and valid, so I don't understand what is going on with this browser.

Thank you! PS - If this is already answered, please point me to the correct reply.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I do not get this error in Firefox and there are no real problems reported.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

I suggest asking GoDaddy to explain the following and do whatever is needed to make the test pass:

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=resources.mini-box.com

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I do not get this error in Firefox and there are no real problems reported.

Hữu ích?

more options

Yes, the SSLLabs test originally retrieved a certificate issued October 13th but Firefox retrieves one issued October 20th. So perhaps there was a cache somewhere that still had the old one and it is clearing out over time.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.