Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My primary password won't go through

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
more options

So today I went to go and look at a password in my browser, entered my Primary password and it wouldn't sign me in to let me see my passwords. I then went and changed it after many tries and It still wont let me in. I can enter it as many times as I want and press enter and the box just comes back up. I am worried that by changing my password I have most likely just lost all my saved passwords. Do I just reinstall firefox? Or will the problem remain if I do so? A part of me doesn't want to reinstall if the problem will still be there, but this time, I won't be logged into anything at all.

And yes, I have tried most things I have seen in these forums, I am desperate.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.